ABI - ulga dla przedsiębiorcy

11.2015

Jak wyznaczyć ABI? Przedsiębiorca (jako administrator danych), jeżeli już zdecyduje się na utworzenie stanowiska ABI, musi zgłosić osobę mającą pełnić funkcję ABI do rejestru ABI prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Zgłoszenie składa się na specjalnym formularzu (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r.).
ABI musi być osobą fizyczną, która spełnia wymagania określone w ustawie, m. in. podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki administracyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych.
Jak ABI wspiera przedsiębiorcę? Osoba pełniąca funkcję ABI częściowo przejmie obowiązki administratora danych w zakresie prowadzenia dokumentacji oraz kontaktów z GIODO. ABI ma za zadanie stworzyć, m.in.: politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, instrukcję zarządzania systemem informatycznym, wykaz ewidencyjny osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych, formularz upoważnienia oraz dbać o ich aktualność. Do jego zadań należy też prowadzenie jawnego rejestru tych zbiorów danych osobowych swojego administratora danych, które podlegałyby zgodnie z ustawą zgłoszeniu do rejestru prowadzonego przez GIODO. Co ciekawe, GIODO może zażądać od ABI sprawdzenia zgodności przetwarzania danych u jego administratora danych.
Dzięki nowelizacji przedsiębiorca ma możliwość wyznaczenia wyspecjalizowanego pracownika, który będzie nadzorował prawidłowość przetwarzania danych osobowych, a w razie żądania GIODO sam dokona kontroli i przekaże Inspektorowi jej wynik. ABI może być również osoba nie będąca pracownikiem, a specjalizująca się w tego typu czynnościach.

Specjalizacja: 
Źródło: 
Polska Izba Handlu